Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Obchodní podmínky internetového obchodu: www.doutnikyshop.cz

Tento internetový obchod provozuje společnost Gastro Group Marina s.r.o.,                  

IČ:  24822957,    DIČ: CZ24822957, se sídlem Česká republika, Rašínovo nábřeží 44/2, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 13299 .

Číslo bankovního spojení společnosti Gastro Group Marina s.r.o.: 243004444/0300

I.

Obchodní a dodací podmínky:

Bez vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami se nelze zaregistrovat a tedy ani učinit objednávku.

Kupující souhlasem s těmito obchodními podmínkami současně stvrzuje, že dosáhl 18 let věku a splňuje tak podmínku pro nákup v internetovém obchodě www.doutnikyshop.cz.

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.doutnikyshop.cz. učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827, odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Přijetí objednávky: přes e-shop www.doutnikyshop.cz

Veškeré objednávky přijaté společností Gastro Group Marina s.r.o. způsobem shora uvedeným jsou považovány společností za závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami.

Přijetí e-mailové objednávky podmiňuje společnost Gastro Group Marina s.r.o. uvedením potřebných údajů pro fakturaci, kterými se rozumí:

- dodací a fakturační adresa,

- kontaktní údaje objednatele (jméno + příjmení, obchodní firma, identifikační číslo,      bydliště či sídlo)

- přesný popis objednaného zboží (katalogový kód, popis, množství, cena atd.)

- uvedení jména objednatele, jedná-li se o objednávku učiněnou jménem právnické osoby

Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce učiněné prostřednictvím www.doutnikyshop.cz, nemůžeme dané objednávce vyhovět.

Zákazník uděluje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.doutnikyshop.cz okamžikem učinění objednávky.

II.

Dodací lhůta:

Standardní dodací lhůta pro dodání zboží zákazníkovi činí, pokud nebude dohodnuto jinak, tři dny ode dne přijetí objednávky. Není-li zboží momentálně skladem, bude zákazník o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem informován včetně podání informace o předpokládaném termínu expedice zboží.

III.

Zrušení objednávky ze strany prodejce:

Společnost Gastro Group Marina s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v níže uvedených odůvodněných případech:

• zboží není momentálně skladem - bylo již vyprodáno

• dojde k výrazné změně vstupní ceny zboží, která má vliv na prodejní cenu nabízeného zboží

• v případě tzv. vyšší moci, tj. v případech, kdy nelze důvodně žádat prodávajícího, aby plnil ve smyslu přijaté a akceptované objednávky

IV.

Částečné vyřízení objednávky:

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky z důvodu, že zboží je již vyprodané či doposud nedodané prodávajícímu od dodavatele zboží, bude zbývající část objednaného zboží dodána objednateli (zákazníkovi) v náhradním potvrzeném a zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude objednatel (zákazník) vyrozuměn prodávajícím při obdržení objednávky.

V.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy

dle § 1829, odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost Gastro Group Marina s.r.o. přednostně mailem na adrese: info@doutnikyshop.cz   nebo i jinou formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na této webové stránce může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající formu bankovního převodu a to na číslo účtu, který spotřebitel písemně uvede prodávajícímu. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Gastro Group Marina s.r.o. Vídeňská 182, 252 42 Vestec,  přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

-        dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-        dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

-        dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. 

VI.

Způsob dopravy:

Dopravu zboží zajišťuje pro společnost Gastro Group Marina s.r.o. přepravní společnost PPL nebo jiný k tomu způsobilý přepravce. Za tím účelem je objednatel (zákazník) povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které budete možno provést dodání zboží zákazníkovi.

Dopravné po celé České republice je účtováno paušální částkou 100,- Kč bez DPH za jednotlivou objednávku. Při odběru zboží nad 2000,- Kč bez DPH je dopravné poskytováno zdarma.

VII.

Ceny:

Společnost Gastro Group Marina s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

VIII.

Způsob platby:

Společnost Gastro Group Marina s.r.o. akceptuje níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

1) Platba předem na účet společnosti Gastro Group Marina s.r.o. na základě proforma faktury, která bude zaslána prostřednictvím internetu na objednatelem (zákazníkem) uvedenou e-mailovou adresu.

2) Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní firmy.

Společnost Gastro Group Marina s.r.o. si vyhrazuje právo nedodat zboží objednateli (zákazníkovi) v případě, že objednané zboží nebude plně uhrazeno společnosti Gastro Group Marina s.r.o. objednatelem (zákazníkem) před jeho dodáním do 5 pracovních dnů od vytvoření objednávky.

IX.

Práva z vadného plnění:

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a)      na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b)      na odstranění vady opravou věci,

c)      na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)     odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a)      došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b)      použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c)      nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d)     prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

e-mail: info@doutnikyshop.cz

Adresa provozovny: Gastro Group Marina s.r.o., U Sanitasu 1621, 25101 Říčany

X.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a)      má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)      se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)      věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)      věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

e-mail: info@doutnikyshop.cz

Adresa provozovny: Gastro Group Marina s.r.o., U Sanitasu 1621, 25101 Říčany

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem

XI.

Vrácení peněz na účet převodem:

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet objednatele (zákazníka) budou finanční prostředky poukázány objednateli (zákazníkovi) po obdržení objednatelem (zákazníkem) podepsaného dobropisu.

XII.

Souhlas s používáním osobních dat

Poskytnutím údajů k registraci či uskutečněním objednávky zboží objednatel (zákazník) souhlasí s tím, aby společnost Gastro Group Marina s.r.o. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, údaje o objednateli (zákazníkovi) zpracovala a využila pro své interní a marketingové potřeby.

Společnost Gastro Group Marina s.r.o. je povinna s těmito osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou.

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu jsou závazné od 1.1.2018.

XIII.

Splnění věkové hranice pro nákup tabákových výrobků a alkoholu

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami zákazník prohlašuje, že je starší 18 let a splňuje tak zákonnou podmínku pro prodej tabákových výrobků a alkoholu.

Společnost Gastro Group Marina s.r.o. je povinna s těmito osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou.